DIDX wspomaga dostawc?w sprzeda?y hurtowej us?ugi VoIP na ca?ym ?wiecie

home sitemap     rss


Quick Search
advanced search →

Voip News

WhatsApp Begins Voice Calling Feature
WhatsApp is a popular messaging service that many people use in lieu of SMS messaging. Recently, WhatsApp began gradually rolling out a new VoIP feature that will allow users in India to engage in voice…

Voxox Will Now Supply Cloud Phone Hosted VoIP
Every business owner is looking for ways to save money, time, and to increase the productivity of their business. Voxox, an internet phone service provider, is now offering a solution to this concern.…

Voip Press releases

4PSA Receives 2014 INTERNET TELEPHONY Product of the Year Award
Orlando, Florida - February 4, 2014 - 4PSA - a technology leader in cloud communications software, announced today that TMC, a global, integrated media company, has named VoipNow Cloud OnDemand as a recipient…

Popular Providers
by creation press releases

- Voicebuy Wholesale VoIP Provider
- Polycom Inc
- Huawei Technologies
- Super Technologies Inc.
- 4PSA

DIDX wspomaga dostawc?w sprzeda?y hurtowej us?ugi VoIP na ca?ym ?wiecie DIDX wspomaga dostawc?w sprzeda?y hurtowej us?ugi VoIP na ca?ym ?wiecieDIDX wspomaga dostawc?w sprzeda?y hurtowej us?ugi VoIP na ca?ym ?wiecie

29 July 2009

Bezpo?rednie wybieranie numer?w wewn?trznych (DID) stworzone zosta?o po to, aby pomaga? hurtowym dostawcom us?ug VoIP w ??czeniu si? z PSTN, co wi?cej jednak, przynosi ono dzi?ki temu potencjaln? mo?liwo?? po??czenia si? z SIP, komunikatorami internetowymi oraz portalami poszzczeg?lnych grup spo?ecznych.

Grupa konsument?w tego typu jest r??norodna, od SMBs i SMEs do student?w, rodzin i przedsi?biorc?w; ka?dy z mo?liwo?ci? pod??czenia si? do tradycyjnego PSTN przez sieci VoIP.

Wi?kszo?? przedsi?biorstw posiada wiele przychodz?cych numer?w telefon?w u?ywanych dla konkretnych cel?w, oraz dysponuje cz?sto idywidualnym numerem telefonu dla ka?dego u?ytkownika w systemie. Jednocze?nie, domowe telefony zwykle maj? inn? par? kabli i ze zrozumia?ych powod?w to nie dzia?a?oby w ?rodowisku profesjonalnym.

W?a?nie dlatego cz??ciowo, zosta?o wynalezione DID; jako spos?b u?ywania ograniczonej liczby rzeczywistych linii telefonicznych, aby odbiera? po??czenia od r??nych publikowanych numer?w. U?ywaj?c DID, firma telekomunikacyjna stosuje sygnalizowanie DID aby zidentyfikowa? numer z kt?rym zamierzaj? si? po??czy? wewn?trz firmowej PBX – centrali po??czonej z sieci? miejsk?.

Numery DID z sieci PSTN s? dost?pne dzi?ki dostawcom sieci VoIP i s? przypisane do odpowiedniej bramki (gateway) w sieci VoIP. Gateway ten mo?e przekierowa? po??czenia przychodz?ce z PSTN poprzez sie? IP (zazwyczaj u?ywaj?c sygnalizuj?cych protoko??w SIP i/lub IAX2) do wybranego wcze?niej u?ytkownika ko?cowego VoIP (end-user).

Te po??czenia, kt?re rozpoczynaj? si? w sieci VoIP dotr? do u?ytkownik?w PSTN z jednego z wyznaczonych numer?w DID.

“Ale co to w?a?ciwie komukolwiek daje?” pyta Suzanne Bowen, CEO w DIDX, przynale??ca w pe?ni jednostka firmy Super Technologies

To, t?umaczy ona, otwiera mo?liwo?ci oferowania us?ug VoIP dla lokalnych dostawc?w us?ug internetowych. To z kolei pozwoli u?ytkownikom ko?cowym (end-users) oraz sprzedawcom na bezpo?redni dost?p do us?ug resellers of the wholesalers VoIP takich jak globalne lokalne numery DID.

Platforma DIDX (DID exchange) pozwala u?ytkownikom na sprzedawanie i/lub kupowanie numer?w telefon?w DID z wszystkich pa?stw ?wiata. W 2005, gdy po raz pierwszy wchodzi?a na rynek z wieloma swoimi mi?dzynarodowymi us?ugami, firma Super Technologies, Inc. dostrzeg?a potrzeb? stworzenia mi?dzynarodowego dostawcy us?ug, lub wymiany numer?w DID. Nic podobnego nie istnia?o jeszcze na rynku. Dlatego te? firma ta stworzy?a DIDX.

DIDX daje mo?liwo?? pomocy w narodzinach lub powrocie do sukces?w dla dostawcy us?ug VOIP ka?dej wielko?ci, zdaniem Bowen.

Ci, kt?rzy korzystaj? najbardziej z tej oferty to ISP's, dostawcy kabl?wki, operatorzy sieci bezprzewodowej, spo?eczne i biznesowe punkty dost?pu do sieci, CLECs, ILECs, RLECs i operatorzy kom?rkowi, wed?ug Bowen.

“Jest to szybki i inteligentny spos?b dla dostawc?w us?ug, aby wspom?c ich u?ytkownik?w w rozwoju i poszerzeniu ich rynk?w zbytu oraz zapewni? lojalno?? klient?w. Numer telefonu jest jednym z wa?niejszych element?w naszej to?samo?ci” m?wi Bowen. “Pozwala to im na otrzymywanie po??cze? telefoniczych od tych, na kt?rych zale?y im najbardziej: klient?w, oddalonych biur, dostawc?w i partner?w bada? za po?rednictwem "wirtualnego biura" za? od rodziny i przyjaci?? przez DID/DDI.”
Aby dowiedzie? si? wiecej na temat wielu dostarczycieli us?ug, kt?rzy u?ywaj? DIDX i innych rynk?w DID zajrzyj do film?w i artyku??w na naszego bloga DIDX tutaj (sekcja: podcasts, videos, articles), lub przejrzyj filmy zamieszczone przez firm? tutaj.

Uytkownicy mog? znale?? informacj? o firmach takich jak EtoneConnect, Peerant, Speechphone, NxVoice, Improcom, EglaCorp, ZipDX LLC, Jazinga, Simton Communications, MaxTelecom, CallthePlanet, ConversaTel, SACS International, IP Solutions, IPTouch, Chapo Wireless, Voipswitch, VoiceServe and other IP communications service providers.

This article was originally written by Tim Gray, TMCNET editor.

Super Technologies Inc.

stat Statistic ( + )

All Releases from Super Technologies Inc. →
All press releases of Asterisk →
All press releases of IP PBX →
All press releases of VoIP API →
All press releases of VoIP B2B →
All press releases of VoIP DID →

 


Business VoIP Providers
  • ringcentral logo

  • Business VoIP Hosted PBXResidential VoIP Providers
  • VoIPo

  • AxvoiceSend SMS for Free →
bot-text
untext